ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между

ГЕРУЧИ 2022 ЕООД, регистрирано в град София, ЕИК 206883160, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Стефан Стамболов № 32 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.houseofgerucci.com

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите “Общи условия” да закупува предлаганите в електронен магазин www.houseofgerucci.com стоки.

Чл.2. Доставчикът публикува на www.houseofgerucci.com

 • описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
 • продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по “Закона за защита на потребителите”;
 • периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
 • минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;
 • всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.houseofgerucci.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.houseofgerucci.com При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Чл.4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.houseofgerucci.com.

Чл.4.1. С акта на регистрацията си Потребителят дава съгласие да получава рекламния Бюлетин на онлайн магазин www.houseofgerucci.com. В случай, че Потребителят не желае да получава рекламния Бюлетин, трябва изрично да информира Доставчика, като изпрати молбата си на електронна поща houseofgerucci@gmail.com

Чл.5. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон “ВХОД”. Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Купувам”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на  количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Реализирайте заявката си”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането и. При извършена заявка електронният магазинwww.houseofgerucci.comуведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.houseofgerucci.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

Чл.6. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. При извършването и на валидни заявки на определен брой стоки и заплащането на цената на заявените стоки, който брой се уточнява посредством уговаряне между Представител на електронния магазин и Потребителя, подал и извършил конкретните заявки, разходите за доставката на стоките остават за сметка на Доставчика. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон предприема действия по уговаряне с Представител на електронния магазин www.houseofgerucci.com на изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валута.

Чл.7. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, банков път или по друг начин уговорен между Потребителя и Представител на електронния магазин www.houseofgerucci.com , като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Потребителят не се задължава да заплати разходите за доставка в случаите, в които при извършването и на валидни заявки на определен брой стоки и заплащането на цената на заявените стоки, който брой се уточнява посредством уговаряне между Представител на електронния магазин www.houseofgerucci.com и Потребителя, разходите за доставка остават за сметка на Доставчика.

Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазинwww.houseofgerucci.com и Потребителя.

Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.10. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.11. Доставчикът има право:

 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;
 • да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;
 • да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

Чл.12. Доставчикът:

 • полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 • не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 • доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
 • не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
 • доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
 • не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
 • не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
 • няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Чл.13. Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 • да получи стоката;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
 • с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Чл.14. Потребителят има право на:

 • достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
 • да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
 • да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;

Чл.15. Потребителят се задължава:

 • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.houseofgerucci.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл.16. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Чл.17. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Чл.18. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Чл.19. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Чл.20. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Чл.22. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт. www.houseofgerucci.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.houseofgerucci.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.houseofgerucci.com да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством които той се индивидуализира в www.houseofgerucci.com

Парола” е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.houseofgerucci.com стоки и услуги.

Нюзлетър” („newsletter”) е редовно дитрибутирана публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.

Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.

Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.

IP Адрес„ (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

При изработка на индивидуални поръчки, продуктът не може да бъде заменен или върнат!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Защита на личните данни

Дружество ГЕРУЧИ 2022 ЕООД ЕИК; 206883160 . Дружеството е регистрирано в гр. София и оперира под търговска марка HOUSE OF GERUCCI (наричано по-нататък „HOUSE OF GERUCCI” или „ние”), което управлява електронния магазин www.houseofgerucci.com, декларира, че всички лични данни (по-нататък само „данни”) се считат за строго поверителни и с тях се работи в съответствие с действащите законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Безопасността на вашите лични данни е наш приоритет. Затова отделяме нужното внимание на личните данни и тяхната защита. В настоящата декларация за поверителност (нататък само „Декларация”) ще намерите информация за това, какви лични данни събираме за вас, въз основа на какви правни основания ги обработваме, с каква цел ги използваме, колко време ги съхраняваме, на кого можем да ги предадем. В Декларацията ви информираме също така за това, какви права имате във връзка с обработката на личните ви данни.

 

1.     Какви лични данни обработваме?

Ако използвате услугите на нашия електронен магазин или обекти (т.е. магазини или места за получаване на стоки), обработваме различни ваши лични данни.

 • 1.1. Ако пазарувате

Данните, които ни предоставяте най-често, са получени чрез формуляра за поръчка на стоки или други услуги на уебсайта ни. Това са най-вече данни, необходими за сключване на договора за покупка.

Тези данни са необходими за осъществяване на поръчката ви и могат да се разделят на следните групи:

 1. Данни за идентификация, които са име и фамилия, а ако пазарувате за фирма – идентификационен и данъчен номер;
 2. Данни за контакт, които са имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, данни за банкова сметка, данни за плащане.
 3. Данни, произтичащи от действащия договор, по-конкретно закупени продукти, обем на предоставените услуги, потребителски сегмент. 
 • 1.2. Ако се регистрирате

Ако желаете да използвате предимствата на клиентската регистрация, е необходимо първо да се регистрирате на уебсайта ни. Клиентският ви профил е защитен с избрана от вас парола, до която ние нямаме достъп и в случай че я загубите, ние не можем по ваше искане да ви я изпратим или да ви генерираме нова парола.

В рамките на клиентския профил имате неограничен достъп до личните си данни, както и възможност за промяната им, когато е необходимо. В профила можете да разглеждате историята на направените от вас поръчки, закупените продукти, както и незавършените поръчки. Посредством клиентския профил можете също така да запазите данните на банковата си карта, да управлявате изпращането на информационни писма и да създавате т.нар. списък wishlist, в който можете да запазвате любимите си продукти.

 Ако не желаете да създавате клиентска сметка за извършването на покупка, можете да пазарувате в нашия електронен магазин и без регистрация. 

Ако имате клиентски профил, обработваме следните данни:

 1. Данни за идентификация, които са име и фамилия, а ако пазарувате за фирма – идентификационен и данъчен номер;
 2. Данни за контакт, които са имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, данни за плащане;
 3. Демографски данни, произтичащи от вашите настройки и поведението ви в уебсайта, които представляват данни за пола, датата на раждане, предпочитания език
 4. Данни за вход, които представляват вашето потребителско име и парола. Към истинската парола нямаме достъп.
 5. Данни, произтичащи от действащия договор, по-конкретно закупени продукти, обем на предоставените услуги, потребителски сегмент.
 • 1.3. Ако сте абонирани за получаване на търговски съобщения

Можете да се абонирате за получаване на търговски съобщения относно любими продукти, които сте закупили от нас. Можете да се откажете от получаването на съобщенията по всяко време посредством линка за отписване, който ще намерите в долната част на всеки имейл, съдържащ такива съобщения. Отказът от комуникация с рекламна цел е безплатен. 

 • 1.4. Ако посетите уебсайта ни или създавате съдържание в него

Ако посетите уебсайта ни, по време на посещението ви събираме от вас различна информация, като например вашия IP адрес, настройките на браузъра и предпочитания език, посетените страници, както и времето на посещението. Освен това наблюдаваме движението ви в уебсайта, върху какви линкове кликвате, за да можем възможно най-добре да персонализираме съдържанието за вас и за да ви предложим продукти и съдържание, които ще ви допаднат.

Когато посетите сайта ни, записваме във вашия браузър и устройство „бисквитки” (cookies), които след това четем и на които е посветена отделна глава на настоящата Декларация.

Освен „бисквитки” обработваме и данните за вашето поведение на уебсайта ни, вашия IP адрес, данните, предоставени от вашия браузър и по-конкретно разделителната способност, операционната система на устройството ви и нейната версия и езикови настройки.

Умеем също така да ви свържем със социалните мрежи, включително и да осигурим автоматично влизане във вашия профил в съответната социална мрежа. За осъществяване на това свързване, във връзка със статиите в блога, сайтът ни използва т.нар. социални плъгини, т.е. бутони за споделяне, благодарение на които можете да споделяте в своя профил избраното съдържание. След свързването, в социалните мрежи и на други уебсайтове може да ви се показват персонализирани предложения и целенасочени реклами, препращащи към нашия сайт.

За да ви включим още повече в света на модата, ние ви даваме възможност да бъдете активни на сайта ни и да създавате съдържание като рецензии за закупени продукти и определяне на предимствата им или коментари към статиите в блога. За да можете да създавате такова съдържание, не е необходимо да имате регистрация. До коментарите ви може да бъдат посочени въведени от вас име и фамилия, ако ги попълните във формуляра. За съдържанието, което добавяте и активността си на нашия сайт, носите отговорност вие, затова ви призоваваме да не съобщавате по този начин лични данни, които не желаете да бъдат обществено достъпни.

Уебсайтът ни може да съдържа линкове към други сайтове, които смятаме за практични и съдържат полезна информация. Затова бихме желали да ви предупредим, че тези сайтове може да са собственост и да се поддържат от други дружества и организации, които обработват личните данни съгласно своя Декларация за поверителност. Нашето дружество няма никакъв контрол над това обработване и не носи никаква отговорност за каквито и да било данни, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни посредством тези уебсайтове.

 • 1.5. Ако се свържете с нас на телефона на клиента или през социалните мрежи

Ако решите да се свържете с нашата клиентска поддръжка по телефон или по имейл, обработваме преди всичко записи на вайбър съобщения и телефонните ви номера, както и записи на кореспонденцията по електронната поща.

Ако се свържете с нас във връзка с ваше искане посредством сайта ни или профила ни в някои социални мрежи, обработката на личните ви данни се ръководи изключително от Декларацията за поверителност на дружеството, което управлява съответната социална мрежа.

 • 1.6. Ако посетите някой от магазините ни

В нашите магазини и други помещения разполагаме камери за видеонаблюдение поради защита на законните ни интереси с цел защита на нашето и вашето имущество. Ако посетите наш магазин, обработваме видеозапис, на който е възможно да фигурирате. Всички помещения, в които са разположени камери, са надлежно обозначени с предупредителни знаци.

 • 1.7. Ако включите предупреждение за следене на наличност

Ако продуктът, към който проявявате интерес, в момента не е наличен, ние ви предлагаме възможност да изпратите електронно запитване. В момента, когато продуктът отново постъпи в склада, ще ви информираме за това със съобщение, изпратено на посочения от вас имейл адрес, който обработваме с тази цел.

 • 1.8. Ако ни изпратите запитване за наличност по телефона

В този случай записваме имената ви, телефонния номер и след като получим наличност от вашето запитване, ние с е свързваме с вас на посоченият телефон. 

 1.  
 • 1.9. Ако участвате в потребителски конкурс

Посредством уебсайта ни или профил в социалните мрежи ние организираме за вас атрактивни конкурси, в които можете да се включите. Пълния текст на правилата ще намерите тук. Възможно е обявяването на победителя да бъде публично, което означава, че на уебсайта ни или в профила ни в дадената социална мрежа можем да публикуваме някои данни на победителя. Всяко действие или комуникация с нас посредством социалните мрежи и обработката на личните ви данни се ръководи от Декларацията за поверителност на дружеството, което стопанисва съответната социална мрежа.

Ако се включите в конкурс, обработваме следните лични данни:

 1. Данни за идентификация, които са име и фамилия;
 2. Данни за контакт, по-конкретно вашия профил в социалните мрежи или имейл адрес, а при спечелване на награда също така адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, за да ви бъде изпратена.
 • 1.10. Ако се включите в потребителски тест или други организирани от нас събития

Ако участвате в предлагана от нас програма за потребителски тестове, можем да обработваме следните данни:

 1. Данни за идентификация, които са име и фамилия;
 2. Данни за контакт, по-конкретно вашия имейл адрес и телефонен номер;
 3. Записи от видеонаблюдение, т.е. външния ви вид.

Организираме за вас също така различни събития и мероприятия, при които може да обработваме следните данни:

 1. Данни за идентификация, които са име и фамилия, евентуално идентификационен и данъчен номер;
 2. Данни за контакт, по-конкретно вашия имейл адрес и телефонен номер.

Ще ви информираме за конкретните лични данни, които обработваме за всяко събитие.

 

2.      С каква цел обработваме лични данни?

 • 2.1. Закупуване на стоки и услуги

Най-често обработваме личните ви данни с цел изпълнение на договор за покупка, за да можем успешно да обработим поръчката, която сте отправили посредством уебсайта ни, мобилно приложение или телефон на клиента, и да ви изпратим стоките. Имейл адресът и номерът на телефона служат за изпращане на потвърждение на поръчката, потвърждение за получаване на плащането, изпращане на електронна фактура, както и за периодично информиране относно състоянието на поръчката ви и евентуално друга индивидуална комуникация, свързана с конкретната поръчка.

 • 2.2. Клиентска регистрация

Ако сте регистриран клиент, обработваме личните ви данни с цел  поддържането на вашият клиентски профил.

 • 2.3. Маркетингови предложения

Изпращаме ви търговски съобщения за продукти, подобни на тези, които сте закупили от нас. По всяко време можете да се откажете от получаването на тези съобщения посредством линка за отписване, който ще намерите във всеки имейл, съдържащ такива съобщения. Тази обработка се ръководи от Декларацията за поверителност на съответната социална мрежа. Ако прекратите абонамента си за получаване на търговски съобщения, повече няма да използваме електронните ви контакти за тази цел. Отказът от комуникация с рекламна цел е безплатен.

 • 2.4. Приспособяване и създаване на съдържанието, подобряване на хода на уебсайта

Искаме да приспособим съдържанието за вас и да ви доставяме стоките, от които се интересувате. По тази причина използваме събраните лични данни за персонализиране на съдържанието и предложенията на нашия уебсайт. Маркетинговите предложения, които ви се показват, могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме събрали от вас с течение на времето в зависимост от данните за контакт и демографските данни, любимите ви продукти, както и други данни, свързани с използването на нашия уебсайт. Ние не извършваме изцяло автоматизирана обработка, която би имала правни последствия за вас.

Обработваме данни за вашето поведение на уебсайта ни, което позволява да получим информация, въз основа на която можем непрекъснато да подобряваме сайта, така че потребителското преживяване да бъде възможно най-приятно за вас. Можем да използваме личните ви данни и за различни статистики, като например следене на посещаемостта или мерене на ефективността на дадена реклама, както и за тестване на нови функции на уебсайта ни или мобилното приложение. Данните за поведението ви на уебсайта ни са важни също и за предотвратяване на всякакви атаки спрямо уебсайта.

На уебсайта ни можете също така да създавате определено съдържание. Ако решите да напишете рецензия на закупените от вас продукти, обработваме личните ви данни с цел обработка и изобразяване на въпросната оценка. Ако се включите в дискусията към статиите в нашия блог и ни напишете коментар, обработваме личните ви данни с цел обработка и изобразяване на въпросния коментар.

 • 2.5. Клиентска поддръжка и комуникация

Непрекъснато се стремим да подобряваме услугите, които предоставя нашият отдел обслужване на клиенти, а за да можем да реагираме възможно най-бързо на вашите изисквания и да осигурим такова обслужване, имаме нужда от вашите лични данни за успешна обработка на вашите искания или отстраняване на потенциалните проблеми при изпълнението на договора за покупка. 

Събраните лични данни използваме също така с цел комуникация с вас и индивидуализирането ѝ. Възможно е например да се свържем с вас по телефона, чрез имейл, в мобилното приложение или по друг начин, за да ви припомним, че в кошницата ви има продукти или за да ви помогнем да довършите поръчката си. Също така, за да ви съобщим актуалното състояние на вашето искане, поръчка или рекламация или евентуално за да получим допълнителна информация. Освен това можем да ви предупреждаваме, че трябва да извършите действие, което е необходимо за запазване на активното състояние на клиентския ви профил.

 • 2.6. Записи от видеонаблюдение

В нашите магазини и други помещения разполагаме камери за видеонаблюдение поради защита на законните ни интереси с цел защита на нашето и вашето имущество.

 • 2.7. Уведомяване за наличност на стока

Ако настроите следене на наличността на изчерпана стока, в момента, в който продуктът отново постъпи в склада, ще ви информираме за това със съобщение, изпратено на посочения от вас имейл адрес.

 • 2.8. Установяване на удовлетвореността с помощта на портали за оценка

Във връзка с покупката можете да получите също така покана за оценка посредством портал за оценка. В този случай целта на обработката е установяване на удовлетвореността.

 • 2.9. Потребителски конкурси

Ако решите да участвате в организиран от нас конкурс, обработваме личните ви данни с цел осъществяване на конкурса, а ако спечелите награда – с цел публично обявяване на победителя и осъществяване на контакт с вас.

 • 2.10. Потребителски тестове и организиране на събития

Ако вземете участие в предлагана от нас програма за потребителски тест, обработваме личните ви данни с цел тестване на нови или съществуващи функции на нашите системи.

Ако вземете участие в събития, които организираме, обработваме личните ви данни с цел планиране, осъществяване и оценка на организираните събития.

 • 2.11. Подобряване на услугите

Използваме личните ви данни за непрекъснато усъвършенстване на нашите услуги и системи, както и за добавяне на нови функции. Обработваме личните данни също така с цел да вземаме информирани решения, използвайки обобщени анализи и бизнес разузнаване въз връзка с нашия законен интерес, който произтича от свободата на развиване на бизнес дейност и се състои в необходимостта от подобряване на услугите с цел успех в икономическата надпревара. Но за да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, използваме за тази цел лични данни, които са анонимизирани във възможно най-голяма степен.

 • 2.12. Защита, безопасност и решаване на спорове

Вашите лични данни можем да съхраняваме също с цел осигуряване на защитата и безопасността на нашите клиенти и системи, за предявяване на нашите права и правни искания, установяване и превенция на измами, решаване на спорове или утвърждаване на нашите споразумения. Освен това можем да обработваме лични данни с цел евентуални проверки от обществените органи.

 

3. Въз основа на какви правни основания обработваме лични данни?

Лични данни обработваме в различен обем и за различни цели, подробно описани в чл. 1 и 2 по-горе, а именно:

a) Без ваше съгласие въз основа на изпълнение на договор, изпълнение на законови задължение или наш законен интерес;

b) Въз основа на ваше съгласие

Видовете обработка на лични данни, които можем да извършваме без ваше съгласие, произтичат от определената цел на съответната обработка, както и от позицията, в която се намирате спрямо нас – дали сте просто посетител на уебсайта ни, дали пазарувате от нас, или се регистрирате. Обработката на личните ви данни може да настъпи също и ако сте адресат на поръчана стока, ако комуникирате с нас или ако посетите наш магазин.

 • 3.1. Изпълнение на договор за покупка

Когато пазарувате от нас или изпратите поръчка, възниква предложение за договор за покупка, който се сключва с приемането на предложението от наша страна под формата на изпращане на поръчаните стоки. За да можем успешно да изпълняваме този договор, или друг договор за стоки и услуги, имаме нужда от голяма част от вашите лични данни, въведени с помощта на формуляра за поръчка. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 1 и 5.

Ако се регистрирате при нас, обработваме вашите данни въз основа на изпълнението на договора за регистрация, за да можем да поддържаме клиентският ви профил. Договорът, на който се основава обработката, възниква със създаването на вашият клиентски профил. В случай на закриване на профила  съгласно съответните търговски условия, спираме да обработваме данните за тази цел. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 2.

 • 3.2. Изпълнение на законови задължения

Освен това трябва да изпълняваме определени условия, които са ни възложени от съществуващите правни норми. За обработването на личните ви данни въз основа на изпълнението на тези задължения не е необходимо да имаме вашето съгласие. Въз основа на това правно основание обработваме вашите данни за идентификация и за контакт, както и данните за поръчките ви. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 1.

 • 3.3. Съгласие

За целите на изпращане на търговски съобщения по имейл можем да обработваме данните ви по ваше съгласие. Въз основа на дадено от вас съгласие ги обработваме, в случай че не ги обработваме въз основа на законен интерес. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си и да прекратите абонамента си за получаване на търговски съобщения. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 3.

Искаме съгласието ви също в случай че планирате да публикувате рецензия за закупени стоки или коментар в блога, ако си настроите функцията следене на наличността или вземете участие в потребителски тест или друго събитие. И в тези случаи, разбира се, можете по всяко време да оттеглите съгласието си. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 4, 7 и 10.

 • 3.4. Законен интерес

Обработваме личните ви данни също така въз основа на законен интерес, за да можем да подобряваме и адаптираме предлаганите услуги, да установяваме дали сте били доволни от изпълнението на поръчките, да рекламираме по-ефективно предлаганите стоки и услуги. Става въпрос за данните, посочени в чл. 1 ал. 4 и 5.

Въз основа на законен интерес, който се състои в директен маркетинг, можем да ви изпращаме също търговски съобщения относно продукти, подобни на онези, които вече сте закупили от нас. Това е възможно само при условие че не подадете възражение срещу такава обработка. Ако обаче сте регистриран клиент, ние ви изпращаме търговски съобщения въз основа на изпълнението на условията за регистрация. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 3.

Наш законен интерес е също така защитата на законовите ни права, вътрешните ни записи и проверката на надлежното изпълнение на нашите услуги. В този случай обработваме всички категории лични данни, посочени в чл. 1.

Нашият законен интерес се изразява също в изпращането на покана за оценка на направена покупка посредством портал за оценки, или оценка на организираните от нас потребителски конкурси. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 8 и 9.

Обработването на личните ви данни въз основа на законен интерес се случва също в случай че посетите нашите магазини, които се наблюдават чрез система за видеонаблюдение с цел защита на имуществото. Против тази обработка можете да подадете възражение по всяко време. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 6.

 

4.      На кого предаваме лични данни?

В повечето случаи обработваме личните ви данни за лични цели като техен администратор, което означава, че определяме горепосочените цели за събиране на личните ви данни, определяме средствата за обработката им и надлежното им изпълнение.

Предаваме личните ви данни на своите партньори само в случаите, когато това е необходимо в рамките на изпълнението на договор за покупка, например за извършване на плащане или доставка; Вашите лични данни предаваме също така на своите лица, обработващи данни, които, разбира се, спазват законовите условия за защита на личните данни. Тези лица обработват личните данни съгласно инструкциите ни и тази обработка по никакъв начин не засяга правата ви. С ваше съгласие можем да предадем личните ви данни също на социалните мрежи или на доставчиците на маркетингови инструменти за изобразяване на целенасочена реклама на други уебсайтове.

 • 4.1. Категории получатели

Може да предадем личните ви данни на следните субекти:

  • На дружества и лица, обработващи данни, от HOUSE OF GERUCCI, т.е служители, назначени в дружеството ГЕРУЧИ 2022 ЕООД въз основа на изпълнение на договора за покупка за изпълнение на вътрешни процеси и процедури;
  • На дружества, предлагащи услуги за разплащане с цел обработка на плащанията по вашите поръчки, т.е. изпълнение на договора за покупка;
  • На транспортни фирми с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и уреждане на рекламации, включително прекратяване на договора за покупка;
  • На доставчиците на стока или центровете за обслужване във връзка с рекламация на поръчана от вас стока или услуга;
  • На партньори, извършващи изпращане на търговски съобщения, които имат задължение за пазене на тайна и нямат право да използват личните ви данни за никакви други цели;
  • На доставчиците на маркетингови инструменти; които ни помагат с персонализирането на предложенията и съдържанието;
  • На социалните мрежи, ако комуникирате с нас посредством социалните мрежи или споделяте съдържание с помощта на социалните плъгини;
  • На доставчиците на инструменти за комуникацията на отдел обслужване на клиенти с вас, или на външен кол център;
  • На партньори, извършващи оценка на удовлетвореността сред клиентите;
  • На доставчиците на технологии и облачни услуги;
  • На правни или финансови представители и съдилища с цел обработка на данъчни документи, събиране на вземания или други причини, произтичащи от изпълнението на нашите законови задължения;
 • На обществените органи, в случай че предявяваме правата си (например на полицията).

Ако трети лица използват вашите лични данни в рамките на своите собствени законни интереси, не носим отговорност за такава обработка. Тази обработка се ръководи изключително от Декларацията за поверителност на съответните дружества и лица.

 • 4.2. Предаване на данни извън ЕС

При предаване на личните ви данни на нашите лица, обработващи данни, в някои случаи можем да предадем личните ви данни също на трети страни, които не влизат в състава на Европейския съюз и които не осигуряват съответното ниво на защита на личните данни. Такова предаване от наша страна ще бъде осъществено само в случай че нашето лице, обработващо данни, се ангажира да спазва стандартните договорни декларации, издадени от Европейската комисия, които можете да намерите тук.

5. За какъв период обработваме личните данни и как са защитени?

 • 5.1. Срок на обработка

Преди всичко обработваме личните ви данни за периода на действие на нашето договорно отношение, т.е. договора за покупка. Личните данни, които са необходими за изпълнение на всички наши задължения, независимо дали става дума за задължения, произтичащи само от сключването на договор между нас или общовалидни правни норми, сме длъжни да обработваме за периода, установен от съответните правни норми или в съответствие с тях. Например в издадените от нас счетоводни документи, в качеството си на администратор, сме задължени да съхраняваме данните за вас най-малко в продължение на 10 години от издаването.

Преди всичко обработваме личните данни за периода на действие на договорното отношение, т.е. договора за покупка. Освен това обработваме лични данни за периода, който е необходим, за да можем да изпълняваме надлежно всички свои задължения, произтичащи от сключените договори и общовалидните правни норми. Например в издадените от нас счетоводни документи сме задължени да съхраняваме данните за вас най-малко в продължение на 10 години.

В рамките на изпълнението на вашите искания и предоставянето на качествено клиентско обслужване обработваме вашите лични данни след сключване на договорни отношения, включително до 1 година от изтичането на гаранцията на закупените стоки поради решаване на евентуални спорове.

Ако комуникирате с нас посредством нашия отдел за обслужване на клиенти, съхраняваме личните ви данни от комуникацията в продължение на 2 години.

Ако ни дадете съгласието си за изпращане на търговски съобщения, то е валидно за период от 4 години или до оттеглянето му. Освен това, ако дадете съгласието си да ви информираме за наличността на следена от вас стока, съгласието е валидно до изпращане на информация за наличността, но най-много за период от 1 година или до оттеглянето му. Съгласието, дадено чрез изпращане на ваша рецензия на продукт, е валидно за период от 6 години или до оттеглянето му. Ако участвате в създаването на съдържанието на статиите в нашия блог, съгласието, дадено чрез изпращане на коментар към статиите, е валидно за период от 2 години или до оттеглянето му. Ако решите да участвате в потребителски тест или в други събития, които организираме, и дадете съгласието си, ние обработваме личните ви данни в продължение на 1 година или до оттегляне на съгласието, като това се касае и за записите от видеонаблюдение или аудиовизуалните записи, ако има такива.

В случай че вземете участие в организирани от нас конкурси, обработваме вашите лични данни в продължение на 1 година. Ако посетите наш магазин или други помещения на нашето дружество и пространството около тях, обработваме записите от камерите в период от 90 дни след датата на извършване на записа.

В останалите случаи периодът на обработка на вашите лични данни произтича от целта на обработката или е определен от специални правни норми в областта на защитата на личните данни. След изтичане на определените срокове за обработка вашите лични данни автоматично се заличават.

 • 5.2. Защита

Личните данни, които сме събрали за вас и които обработваме, стигат до нас в шифриран вид, като за този процес използваме система за кодиране SSL (secure socket layer). Тъкмо тази система гарантира, че при комуникацията на браузъра ви с нашия сървър вашите лични данни са в безопасност. Уебсайтът ни и другите системи, с които работим, са защитени с помощта на съответстващи технически и организационни мерки от загуба и унищожаване на вашите лични данни, от достъп на външни лица към личните ви данни и от тяхната промяна или разпространение.

Периодично подобряваме защитата, като изискваме и от нашите лица, обработващи данни, да докажат съответствието на системите, които използват, с ОРЗД (GDPR).

Ако се регистрирате, достъпът до вашият клиентски профил е възможен единствено след въвеждане на избраната от вас парола. Нямаме достъп до паролата ви, защото я съхраняваме в шифриран вид, който не може да се дешифрира дори и от нас.

Призоваваме ви да обърнете внимание, че е задължително да не съобщавате данните си за достъп на трети лица. След приключване на активността ви в клиентската сметка препоръчваме да излезете от нея, особено в случай че споделяте даденото устройство с други потребители. Ние не носим отговорност за евентуални злоупотреби с вашата парола, освен ако директно не сме причинили такава ситуация.

БИСКВИТКИ

Как използваме „бисквитки”?

Използваме също така файлове „бисквитки”, за да може уебсайтът ни да функционира правилно, предложенията ни да бъдат адекватни, интересни и лесни за ползване. За да можем да използваме „бисквитки”, е необходимо браузърът, който използвате, да ги поддържа. Уебсайтът ни работи и без „бисквитки”, но в много ограничен обем и без възможност за използване на някои основни функции.

„Бисквитките” са стандартен инструмент за запазване на информация, отнасяща се до използването на уебсайтове.

„Бисквитките” са малки текстови файлове, които се създават автоматично при посещение на всеки уебсайт и които са запазени в използвания от вас браузър на вашия компютър или друго устройство. Благодарение на някои „бисквитки” успяваме да свържем вашата активност на уебсайта ни до момента, когато изключите браузъра. С изключването на прозореца на браузъра тези „бисквитки” се изтриват автоматично.

Има обаче и други „бисквитки”, които остават във вашия браузър или устройство за предварително настроен период от време и при всяко посещение на уебсайта ни се активират. Освен „бисквитки” използваме също т.нар. проследяващи пиксели, които са малки картинки, невидими за обикновения потребител, които работят на подобен принцип като „бисквитките”. Периодът на оставане на „бисквитките” във вашия браузър или устройство зависи от настройките на самите бисквитки, както и на вашия браузър. Данните, получени от „бисквитките”, съхраняваме в продължение най-много на 1 година.

 Какви „бисквитки” използваме?

Файловете „бисквитки”, които използваме в уебсайта си, могат да се разделят на 2 основни типа:

  • Краткотрайни, т.нар. „session cookies”, които се изтриват веднага след приключване на посещението на уебсайта ни;
  • Дълготрайни, т.нар. „persistent cookies”, които остават във вашия браузър или устройство определено време или докато не ги премахнете ръчно.

В зависимост от функциите им можем да разделим файловете „бисквитки” на следните видове:

  • Основни, които са технически и функционални „бисквитки”, важни за основното функциониране на уебсайта. Без тези „бисквитки” не можете да слагате стоки в кошницата, да изпращате поръчки или да влезете в клиентската си сметка.
  • Аналитични, които ни помагат да увеличим потребителското удобство на уебсайта ни, като разберем как го използват потребителите. Освен това ни позволяват да анализираме въздействието на различните канали за продажба.
  • Ремаркетингови, които използваме за персонализиране на съдържанието на рекламите и правилното им насочване.

На практика използваме горепосочените „бисквитки” например с цел:

  • Правилно функциониране на кошницата, за да можете възможно най-лесно и бързо да довършите поръчката си.
  • За запаметяване на вашите данни за вход, за да не се налага да ги въвеждате повторно.
  • Възможно най-добро приспособяване на уебсайта ни към вашите изисквания благодарение на проследяване на посещенията, движението ви на уебсайта и функциите, които използвате.
  • Набавяне на информация за това, кои реклами разглеждате , за да може занапред да не ви показваме реклами на стоки, които не ви интересуват.

Някои „бисквитки” както и съдържанието им могат да събират информация, която в последствие може да се използва от трети страни и която може например директно да подпомага рекламната ни дейност (т.нар. „бисквитки на трети страни”). Например информацията за продуктите, закупени от уебсайта ни, може да бъдат показани от рекламна агенция като част от изобразяването и адаптирането на рекламните банери на уебсайтове, които посещавате. Тези „бисквитки” обаче за трети страни са в анонимизиран вид и по тези данни не можете да бъдете идентифицирани.

Как можете да ограничите „бисквитките”?

Настройките за използване на „бисквитки” са част от интернет браузъра, който използвате, като при повечето браузъри първоначалните настройки приемат „бисквитки”. Възможно е с помощта на браузъра си изцяло да откажете файловете „бисквитки” или само да ги ограничите до избрани от вас видове. По този начин обаче ограничавате също така действието на уебсайта ни и няма да имате възможност да използвате предлаганите от нас функции в пълен обем, включително влизането във вашата клиентска сметка.

Можете също така да използвате анонимен режим на браузъра, който не пречи изцяло на използването на „бисквитки”, но ги анонимизира по-добре и не запазва историята на посетените уебсайтове.

Информация за възможностите за настройка на файловете „бисквитки” ще намерите на посочения по-долу линк или в други документи на интернет браузърите:

Ефикасен инструмент за управление на „бисквитките” ще намерите също на сайта https://www.youronlinechoices.com/bg/.

ПРАВА

Какви са вашите права и как можете да ги предявите?

Също както ние имаме права и задължения при обработването на вашите лични данни, така и вие имате свои права, които можете да предявявате. Сред тях са:

Право на достъп

Имате право да изисквате безплатна информация за обработката на личните си данни – какви данни за вас обработваме, с каква цел и за какъв период, откъде получаваме вашите данни и на кого ги предаваме. В рамките на правото на достъп можете да поискате от нас да ви изпратим структуриран, машинно четим формат на обработваните данни. След като надлежно проверим идентичността ви, с удоволствие ще ви генерираме копие на имейл адреса на Пълномощника за защита на личните данни (по-нататък само „Пълномощник”) houseofgerucci@gmail.com

Право на поправка

Ако установите, че обработваните данни са неверни или непълни, имате право да поискате да бъдат поправени. Ние с удоволствие и без излишно забавяне ще поправим или допълним данните ви. Необходимо е само да изпратите имейл на адреса на Пълномощника houseofgerucci@gmail.com

Право на заличаване

В някои случаи можете да използвате правото си за заличаване на вашите лични данни, които обработваме. В такъв случай без излишно забавяне изтриваме или анонимизираме личните ви данни. Това обаче не се отнася за онези лични данни, от които имаме нужда за изпълнение на законовите си задължения и чието съхранение ни е възложено от правните норми (напр. изпълнението на вече подадена поръчка), или защитата на нашите законни интереси. Личните данни се заличават също в случай че съответните данни вече не са необходими за съответната цел или ако съхранението на личните ви данни е недопустимо поради други причини, установени от закона. Можете да поискате от Пълномощника изтриване на личните ви данни посредством имейл houseofgerucci@gmail.com

Право на ограничаване на обработката

В някои случаи можете да използвате правото си на ограничаване на обработката на личните ви данни, които обработваме. Можете да поискате избрани от вас лични данни да не са предмет на по-нататъшна обработка за ограничен период от време. Можете да поискате от Пълномощника ограничаване на обработката на личните ви данни посредством имейл адрес
houseofgerucci@gmail.com

Право на преносимост

Имате право да получите от нас всички лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме въз основа на ваше съгласие. Ние ще ви предоставим личните данни в структуриран и машинно четим формат. С удоволствие ще ви генерираме данните в такъв формат, необходимо е само да изпратите искане на имейл адреса на Пълномощника houseofgerucci@gmail.com

Право на подаване на възражение срещу обработката

Имате право да подадете възражение срещу обработката на личните ви данни, която се извършва въз основа на наш законен интерес. Ако става въпрос за обработка с маркетингови цели, ще спрем да обработваме личните ви данни без излишно забавяне. Но в останалите случаи ще го направим след повторна преценка на нашите законни интереси и вашите права и аргументи. Възражение срещу обработката можете да подадете чрез изпращане на искане до имейл адреса на Пълномощника houseofgerucci@gmail.com

Право на подаване на оплакване

Прилагането на горепосочените права и процедури по никакъв начин не засяга правото ви да подадете оплакване към съответния наблюдателен орган. Това право можете да използвате най-вече ако смятате, че обработваме личните ви данни неправомерно или в противоречие с общовалидните правни норми. Компетентната инстанция, която разглежда оплакванията на клиентите, е Комисията за защита на личните данни със седалище София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Свържете се с нас

В случай на каквито и да било въпроси, коментари и искания, свързани с настоящата Декларация и обработката на личните ви данни, можете по всяко време да се обърнете към Пълномощника по защита на личните данни, с когото можете да се свържете посредством имейл адрес houseofgerucci@gmail.com

Молбата ви ще бъде разгледана без излишно забавяне, но най-късно до 30 дни. В изключителни случаи, особено с оглед на сложността на искането ви, имаме право да удължим този срок с още два месеца. В случай на такова удължаване ще ви информираме за него и за причините.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.